fitness gliwice

REGULAMIN KLUBU

I SPRAWY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
 1. Wstęp do klubu możliwy jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i do stosowania się do jego postanowień. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu, zapoznała się z regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 2. Korzystający z usług świadczonych na terenie SSC zobowiązani są do – zachowania, które w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ich i innych osób; – przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania; – powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z usług SSC innym użytkownikom; – zgłoszenia się w recepcji i przedstawienia KARTY KLUBOWEJ każdorazowo przy wejściu; – zapoznania się z zasadami uczestnictwa w poszczególnych zajęciach przed ich rozpoczęciem; -przestrzegania zasad użytkowania znajdującego się w nich wyposażenia, określonych w regulaminach szczegółowych dla każdej sekcji SSC; – przechowywania rzeczy osobistych w szafkach udostępnionych na czas pobytu w SSC; – zgłaszania wnoszonych na teren SSC przedmiotów wartościowych; – noszenie odpowiedniego ubioru i obuwia stosownie do danej dyscypliny; – przestrzegania czystości; – podporządkowania się zarządzeniom SSC; – stosowania się do zaleceń personelu SSC; – terminowego dokonywania wpłat.
 3. Na terenie SSC obowiązuje zakaz: – palenia tytoniu (za wyjątkiem miejsc wskazanych przez recepcję); – spożywania napojów alkoholowych poza strefą wellness; – wnoszenia szklanych otwartych naczyń z napojami; – samodzielnego regulowania wszelkich urządzeń technicznych; – używania urządzeń, przyrządów i przyborów niezgodnie z ich przeznaczeniem; – wprowadzania zwierząt do budynku; – prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w  pomieszczeniach do ćwiczeń.
 4. Na terenie SSC znajdują się szafki dostępne dla Członków Klubu w celu przechowywania tam ich osobistych rzeczy (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów) podczas pobytu w Klubie. SSC nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione na terenie SSC.
 5. Wszystkie rzeczy wydane przez SSC, a użytkowane przez członków SSC, są własnością SSC.
 6. SSC nie ponosi odpowiedzialności za szkody Członków SSC powstałe na skutek nieprzestrzegania przez nich niniejszego REGULAMINU.
 7. Za szkody na mieniu oraz szkody na osobie SSC odpowiada wobec Członków na zasadach ogólnych.
 8. Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia SSC. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu ich użycia, przed ich użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli SSC.
 9. Dyrekcja SSC może odmówić prawa wstępu na swój teren osobom, których zachowanie lub ubiór uzna za nieodpowiedni.
 10. Członkowie SSC odpowiadają za wszystkie szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania REGULAMINU lub nie stosowania się do poleceń personelu.
 11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających nie mają prawa wstępu do SSC.
 12. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni mogą być wyproszone z SSC i pozbawione członkostwa.
 13. SSC zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym powiadomieniu do zamknięcia obiektu z powodu prowadzonych prac remontowych, czy też innej przyczyny związanej z jego funkcjonowaniem. Opłata za ten okres nie jest pobierana.
 14. SSC ma prawo do istotnych zmian REGULAMINU. Każdorazowo obowiązują postanowienia REGULAMINU wystawionego w obiekcie .

Karty klubowe

 1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług świadczonych przez SSC jest imienna KARTA KLUBOWA wraz ze zdjęciem w systemie.
 2. KARTĄ może posługiwać się wyłącznie Członek SSC. W przypadku stwierdzenia odstąpienia jej innej osobie, KARTA zostanie zatrzymana, a Członek SSC może zostać pozbawiony członkostwa.
 3. W razie wątpliwości, czy KARTA należy do właściwej osoby, obsługa SSC ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości.
 4. Po wejściu do SSC należy KARTĘ pozostawić w recepcji, a odebrać ją przed jego opuszczeniem.
 5. W przypadku zgubienia KARTY należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić recepcję SSC. Koszt wystawienia nowej karty 10zł. Posiadanie karty przez klubowicza SSC jest obowiązkowe.
 6. W przypadku zgubienia kluczyka od szafki należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić recepcję SSC, a Członek zostanie obciążony kwotą 50zł.
 7. Kaucja za KARTĘ wynosi 10zł. Członek Klubu za oddanie karty otrzymuje zwrot kaucji.

Goście

 1. Członkowie SSC mają prawo zapraszać do SSC gości.
 2. Goście po wejściu na teren SSC są zobowiązani do dokonania rejestracji i uiszczenia opłaty w recepcji.
 3. Goście są zobowiązani do zapoznania się z REGULAMINEM i jego przestrzegania.
 4. Członkowie SSC są odpowiedzialni za zapoznanie swoich gości z REGULAMINEM.
 5. Członkowie SSC odpowiadają za szkody wyrządzone przez ich gości.
 6. W wyjątkowych sytuacjach SSC zastrzega prawo do ograniczenia liczby gości.

Dzieci członków SSC

 1. Dzieci i młodzież do 1 lat mogą przebywać na terenie SSC: – na zajęciach zorganizowanych pod opieką instruktora/trenera; – indywidualnie pod opieką rodzica/opiekuna.
 2. Wszystkie zajęcia organizowane specjalnie dla dzieci i młodzieży z instruktorem są płatne.
 3. SSC nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 
II REGULAMIN KORTÓW DO SQUASHA
 1. Rezerwacje kortów oraz treningów indywidualnych z trenerem squash: – rezerwacji kortów oraz treningów indywidualnych można dokonywać w recepcji w godzinach jej urzędowania, osobiście lub telefonicznie, – dokonując rezerwacji należy podać imię i nazwisko, oraz numer telefonu w razie kontaktu, – rezerwacje dokonywane są na pełną godzinę;
 2. Odwołanie rezerwacji kortów oraz treningów indywidualnych – w przypadku odwołania rezerwacji, należy to zrobić wyłącznie online na stronie www.shausha.pl 24 godziny przed terminem gry – nie zachowując wymaganego czasu, przysługuje możliwość odegrania godziny squasha w innym terminie (najbliższy weekend) pod warunkiem dostępności kortów. W przypadku nieobecności, rezerwujący zobowiązany jest do opłacenia pełnej kwoty za kort (online bądź przy następnej wizycie w recepcji klubu).
 3. Na kortach mogą przebywać tylko osoby grające. Na korcie singlowym (max. 3), na korcie deblowym (max. 4), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.
 4. Zabroniona jest gra w butach z brudzącymi podeszwami, gdyż zostawiają one ślady trudne do usunięcia. Członkowie posiadające brudne obuwie lub obuwie z podeszwą rysującą powierzchnię parkietu zostaną poproszone o opuszczenie kortu co wiąże się z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort. W razie dokonania uszkodzeń zostaną obciążeni dodatkową opłatą ustaloną przez Dyrekcję klubu.
 5. Członek wynajmujący kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.
 6. Gracze korzystają z kortu na własną odpowiedzialność z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 7. Po zakończeniu godziny, w przypadku gdy dany kort jest wolny, można przedłużyć grę za dodatkową opłatą.
 8. Grający zobowiązuje się do zachowania porządku i nie wnoszenie jedzenia i picia na korty.
 9. Członkowie użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.
 10. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 11. Dzieci do lat 16 zobowiązane są do noszenia okularów ochronnych i rozgrzewkę przed grą w celu uniknięcia kontuzji.
 12. Z oferty SSC mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 13. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe.
 14. Wysokość opłat za korzystanie z kortu wynika z tabeli opłat, która znajduje się w recepcji.
 15. Turnieje organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 
 
III REGULAMIN HALI TENISOWEJ
 1. Korty powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem do gier singlowych, deblowych oraz nauki gry w tenisa.
 2. Rezerwacje kortów oraz treningów indywidualnych z trenerem tenisa: – rezerwacji kortów oraz treningów indywidualnych można dokonywać w recepcji w godzinach jej urzędowania, osobiście, telefonicznie, internetowo poprzez Panel Klienta na stronie www.shausha.pl. – dokonując rezerwacji należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu w razie kontaktu;
 3. Odwołanie rezerwacji kortów oraz treningów indywidualnych:

  – w przypadku odwołania rezerwacji, należy to zrobić wyłącznie online na stronie tutaj 48 godzin przed terminem gry; nie zachowując wymaganego czasu, przysługuje możliwość odegrania godziny tenisa w innym terminie (najbliższy weekend) pod warunkiem dostępności kortów. W przypadku nieobecności, rezerwujący zobowiązany jest do opłacenia pełnej kwoty za kort (online bądź przy następnej wizycie w recepcji klubu).

  – osobom posiadającym ważny karnet po prawidłowym odwołaniu rezerwacji online 48 godzin wcześniej, przysługuje możliwość odegrania godziny tenisa w innym terminie pod warunkiem dostępności kortów w tej samej grupie cenowej lub tańszej.

 4. Po przyjściu do SSC należy zameldować się w recepcji i okazać kartę członkowską.
 5. Z oferty SSC mogą korzystać osoby bez przeciwskazań zdrowotnych. Osoba chcąca korzystać z kortów do tenisa powinna zasięgnąć opinii lekarza w celu stwierdzenia braku przeciwskazań dla wykonywanych ćwiczeń;
 6. Na kortach mogą przebywać tylko osoby grające (max. 4 na jednym korcie), w czystym obuwiu na przystosowanych do tenisa podeszwach, które nie pozostawiają śladów oraz odgnieceń na nawierzchni;
 7. Zabroniona jest gra w butach z brudzącymi podeszwami, gdyż pozostawiają one ślady trudne do usunięcia. Członkowie posiadający brudne obuwie zostaną poproszeni o opuszczenie kortu, co wiąże się z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort. W razie dokonania uszkodzeń zostaną obciążeni dodatkową opłatą ustaloną przez Dyrekcję klubu;
 8. Użytkownicy korzystający z kortów mogą korzystać z szatni i natrysków, opcjonalnie ze strefy saun (szczegółowe informacje w recepcji);
 9. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, ciszy, spokoju i czystości;
 10. Zabrania się niszczenia i przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia na terenie obiektu. Członek wynajmujący kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania;
 11. Gracze korzystają z kortu na własną odpowiedzialność z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa;
 12. Po zakończeniu godziny, w przypadku gdy dany kort jest wolny, można przedłużyć grę za dodatkową opłatą:
 13. Grają zobowiązuje się do zachowania porządku i nie wnoszenia jedzenia i napojów, bez możliwości zamknięcia ich w szklanych butelkach na korty.
 14. Członkowie użytkujący sprzęt lub urządzenia, należący do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczenie rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety;
 15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie;
 16. Karnety wystawiane są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby;
 17. Wysokość opłat za korzystanie z kortu wynika z cennika, który znajduje się w recepcji;
 18. Turnieje organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy;
 19. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających lub psychotropowych;
 20. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do korzystania z kortów w sposób odpowiedzialny niepowodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych osób oraz stosowania się do poleceń zarządzających i służb porządkowych;
 21. Poniesione szkody, urazy oraz kontuzje wynikłe w trakcie korzystania z kortu użytkownik zobowiązany jest zgłosić na recepcji niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 22. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z kortów bez prawa zwrotu pieniędzy, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez dyrekcję obiektu czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

 
IV REGULAMIN PARKINGU

 1. Nie ma możliwości pozostawienia samochodu na parkingu poza godzinami otwarcia klubu.
 2. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony. Za pozostawione samochody w godzinach funkcjonowania klub nie ponosi odpowiedzialności.

 
V REGULAMIN SIŁOWNI /FITNESS/ BIEGANIE

 1. Osoby korzystające z siłowni SSC zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni/fitness, a także do kulturalnego zachowania.
 2. Z siłowni/fitness mogą korzystać osoby, które są klubowiczami lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko jego właściciel.
 3. Po przyjściu do siłowni/fitness należy zameldować się w recepcji i okazać kartę członkowską, lub karnet.
 4. Każda osoba korzystająca z siłowni/fitness otrzymuje na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.
 5. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą.
 6. Osoba chcąca korzystać z siłowni/fitness powinna zasięgnąć opinii lekarza w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań dla wykonywanych ćwiczeń.
 7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora/trenera, gdyż instruktor/trener ani klub nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i utratę zdrowia na zajęciach.
 8. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 9. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu – przed rozpoczęciem ćwiczeń na siłowni Członek SSC jest zobowiązany do odbycia treningu wprowadzającego i zapoznania się z funkcjonowaniem sprzętu.
 10. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.
 11. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 12. SSC nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez trenera bądź obsługę.
 13. Dzieci poniżej 16. roku życia mają zakaz wstępu na siłownię/fitness bez pełnoletniego opiekuna, instruktora, który będzie sprawował indywidualną opiekę oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.
 14. Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik, w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni lub matach na zajęciach fitness. Osoby nie posiadające ręcznika mogą kupić ręcznik w recepcji.
 15. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
 16. Na zajęcia grupowe obowiązują rezerwacje miejsc dokonane w recepcji Klubu. Osoby zapisane na wybrane zajęcia mają pierwszeństwo w uczestnictwie w ćwiczeniach.
 17. Termin ważności karnetu 10x open naliczany jest od 14 dni od daty wykupienia karnetu i wynosi on 2 miesiące.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora, oraz likwidacji grup i redukcji liczby godzin zajęć fitness.
 19. Zachęcamy wszystkich naszych Klientów korzystających z usług fitness do robienia rezerwacji na zajęcia.
 20. Korzystający oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na udział w zajęciach prowadzonych w klubie Shausha Sport Club na własną odpowiedzialność.
 
VI REZERWACJA NA ZAJĘCIA FITNESS
 1. Rezerwacje na zajęcia fitness gwarantują miejsce na zajęciach. Jeśli na 1 godz. przed rozpoczęciem zajęć zapisze się grupa minimum 3 osób, wówczas zajęcia nie zostaną odwołane. Bezkonsekwentne odwołanie rezerwacji, jest możliwe do godz. 12 godz. w dniu w którym wg. grafiku odbywają się zajęcia)
 2. Zapisów można dokonywać internetowo poprzez Panel Klienta, nowe osoby proszone są o zapisywanie się telefonicznie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych może poprosić spóźnioną osobę o opuszczenie sali. Jeśli instruktor wyrazi zgodę na dołączenie do zajęć, osoba może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku spóźnienia na zajęcia Klient traci gwarancję miejsca w grupie pomimo rezerwacji, ponieważ jego miejsce mogło zostać udostępnione klientom z listy rezerwowej.
 5. Osoba spóźniona może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora fitness.
 6. W przypadku frekwencji na zajęciach fitness mniejszej niż 3 osoby zajęcia mogą zostać odwołane.
 7.  Członkowie Klubu, posiadający karty będące własnością Shausha Sport Club oraz osoby korzystające z usług Klubu na podstawie Umowy Partnerskiej (karty Benefit, Medicover Sport, Fit Profit) mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych w oparciu o wcześniej dokonaną rezerwację. Rezerwację można dokonywać max 7 dni do przodu od dnia zgłoszenia.
 8. Rezerwację należy odwołać najpóźniej do godziny 12:00 w dniu , w którym wg. grafiku odbywają się zajęcia. Odwołania rezerwacji można dokonać internetowo poprzez Panel Klienta
 9.  Nieodwołanie rezerwacji miejsca lub nieterminowe odwołanie powoduje:

* klienci posiadający karnety ilościowe tracą jedno wejście z karnetu;

* klienci posiadający karnet OPEN, w przypadku dwóch niedowołanych rezerwacji, tracą możliwość zarezerwowania miejsca na dane zajęcia na okres 30 dni.

* klienci, którzy posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, MEDICOVER SPORT, przy kolejnej wizycie w klubie zostaną poproszeni o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota15 zł)

 1. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na zajęciach. Na listę rezerwową zapisujemy do 3 osób.
 2. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
 3. W przypadku wątpliwości Instruktora co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 4. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 
VII REGULAMIN SAUNY I POKOJU WYPOCZYNKOWEGO
 1. Sauna fińska i pokój wypoczynkowy jest integralną częścią SSC i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego, oraz regulaminu korzystania z sauny.
 2. Do sauny wejdź w ręczniku po wzięciu prysznica i wytarciu się do sucha.
 3. Na początek  usiądź na niższej ławce. Potem przejdź na wyższą.
 4. Siadaj na ręczniku lub prześcieradle kąpielowym.
 5. Nie wolno polewać kamieni pieca. Grozi to bowiem zniszczeniem grzałek.
 6. Po wyjściu z sauny obowiązkowo należy schłodzić się pod zimnym prysznicem (woda nie musi być lodowata). Wtedy skóra się „zamknie”.
 7. Cykle wygrzewania się i schładzania można powtarzać wielokrotnie.
 8. Zimną kąpiel najlepiej stosować na koniec „saunowania”.
 9. W leżakowni dbaj o przestrzeń intymną innych użytkowników – okrywaj się ręcznikiem, zachowuj ciszę, nie używaj telefonu komórkowego i dbaj o czystość.
 10. Szczegółowe zasady korzystania określa regulamin znajdujący się przed wejściem do sauny.

 
VIII REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

 1. Bon o wartości 40 zł jest przeznaczony dla jednej osoby, która nie była w klubie i uprawnia do skorzystania jednorazowo z siłowni, zajęć fitness i relaksu w saunach.
 2. Każda osoba chcąca skorzystać z bonu powinna skontaktować się wcześniej z recepcją klubu w celu rezerwacji zajęć, siłowni, sauen.
 3. Korzystający oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na udział w zajęciach prowadzonych w klubie Shausha Sport Club na własną odpowiedzialność.
 4. Każda wydana wejściówka do naszego klubu w ppstaci voucherów, bonów, karnetów upominkowych czy nagród powinna zawierać imię, nazwisko, nr kontaktowy i adres e-mail, datę wydania wejściówki, termin ważności wejściówki, źródło otrzymania wejściówki, pieczątkę Shausha Sport Club i podpis pracownika klubu oraz pieczątkę partnera.
 
IX KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Ewa Cebula z siedzibą przy ul. Owocowej 15, 44-100 w Gliwicach:
 2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wszelkich rezerwacji oraz wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może skutkować niemożnością zawarcia umowy, utworzenia rezerwacji lub korzystania z innych usług wymagających podanie danych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych:

a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a* jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie,

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b* w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c* w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych

d. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f* w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową;

 • W zakresie, w jakim dane przetwarzane są podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • Odbiorcami danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące IT, w tym hostingu;
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych;
 • Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; 2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadniania Pani/Pana szczególną sytuacją.
Close
About